gradient-2-01.png

CAREER

Join us to create

the change together.

SENIOR
ARCHITECT

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนางานออกแบบทางสถาปัตยกรรมโดยทั้งนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพสามมิติ บอร์ดวัสดุ และ เขียนแบบเพื่อใช้ก่อสร้างจริง สามารถใช้โปรแกรม SketchUp และ Enscape หรือ Lumion ได้

 • ประสานงานและบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับเหมาเพื่อร่วมกันหาจุดคุ้มทุนและบริหารต้นทุนในการก่อสร้างโครงการที่คาดหวัง

 • ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ เช่น วิศวกร ผู้จัดการไซต์งาน ทีมบริการลูกค้า อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามและใช้งานได้จริง

 • ติดต่อประสานงาน และ ดำเนินการเอกสารต่างๆ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • รายงานและสรุปรายละเอียดต่างๆ ในการทำงาน จัดทำพรีเซนต์ เพื่อนำเสนอลูกค้าและทีมงาน

 • ระบุรายละเอียดและความต้องการของโครงการได้

 • สามารถปรับแผนตามสถานการณ์ และ แก้ไขปัญหาที่อาจะเกินขึ้นหน้างานในช่วงก่อสร้าง

 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบ Residence ระดับ High-End หรืองานสไตล์ Classic, Luxury จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ทำงานรวมกับทีมในโครงการและบริหารทีม

คุณสมบัติ

 • เข้าใจเทคโนโลยี VR และ AR สามารถทำ animation ใช้งาน real-time rendering ของงานที่ออกแบบและนำเสนอได้เป็นอย่างดี โดยใช้โปรแกรม Sketch up, Enscape, Lumion หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถทำได้

 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD , SketchUp , Enscape, Lumion , Photoshop , Excel

 • เข้าใจแบบก่อสร้าง ทั้ง สถาปัตย์ โครงสร้าง และงานระบบ

 • สามารถทำพรีเซนต์ให้ลูกค้าได้

 • สามารถเคลียร์ Detail เพื่อส่งต่อให้ทางวิศวกรและผู้รับเหมาได้

 • เข้าใจขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ออกแบบจนถึงการก่อสร้าง

 • สามารถประสานงานและสื่อสารกับฝ่ายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 • พร้อมจะเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆและหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมเสมอ

 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • มีประสบการในการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 - 5 ปี

 • เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์

 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบ Residence ระดับ High-End หรืองานสไตล์ Classic, Luxury จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ในสายงานออกแบบสถาปัตยกรรม 7 ปี ขึ้นไป

วัน / เวลา ทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 10.00 - 19.00

สถานที่ทำงาน : ถ.สุรวงศ์ ใกล้ BTS ศาลาแดง (อาจมี WFH ตามสถานการณ์)

ARCHITECT

DRAWING TECHNICIAN

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ และ เขียนแบบจากงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม รวมถึงงานระบบไฟฟ้า โครงสร้าง และ ระบบอื่นๆ ให้ได้มาตรฐานและก่อสร้างได้จริง

 • ปรับปรุงแก้ไขแบบตามคอมเมนท์ และ สเป็กหน้างาน

 • อัพเดทงาน drawing อยู่เสมอ

 • แปลงงานออกแบบและเสก็ตช์ ออกมาเป็นแบบแปลน

 • ดำเนินการและประสานงานในการออกแบบ เขียนแบบ และ งานวิศวกรรมกัยทีม รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • สามารถเขียนแบบก่อสร้าง และเตรียมแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างได้

 • มีความรู้ความเข้าใจในงานสถาปัตยกรรม โครงสร้างและงานระบบเป็นอย่างดี

 • มีความรู้เรื่อง รายละเอียดดีเทล และสามารถนำเสนอเพื่อแก้ปัญหาหน้างานได้

 • สามารถรับผิดชอบงานเขียนแบบให้ครบจบสมบูรณ์ได้

 • มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานของสถาปนิกตั้งแต่เริ่มออกแบบจนก่อสร้าง

 • สามารถเขียนดีเทลรายละเอียดงานก่อสร้างได้อย่างละเอียดครบถ้วน

 • สามารถประสานงานสื่อสารกับฝ่ายอื่นๆได้เป็นอย่างดี

 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 • มีประสบการในการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 5 ปีขึ้นไป

 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบ Residence ระดับ High-End หรืองานสไตล์ Classic, Luxury จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ในสายงานออกแบบสถาปัตยกรรม 7 ปี ขึ้นไป

วัน / เวลา ทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 10.00 - 19.00

สถานที่ทำงาน : ถ.สุรวงศ์ ใกล้ BTS ศาลาแดง (อาจมี WFH ตามสถานการณ์)

SENIOR

INTERIOR DESIGNER

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการทีม ดูแลคุณภาพงาน และตารางงานการออกแบบ เพื่อให้ส่งมอบให้ทันตามกำหนด

 • วางรูปแบบ Mood & Tone design และ presentation สำหรับนำเสนอลูกค้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ

 • ออกแบบและสร้างผลงานภาพสามมิติด้วย Lumion

 • ควบคุมและดูแลทีมให้ทำ presentation ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ animation และ สื่อรูปแบบใหม่ๆ

 • ประสานงานกับ Outsources เช่น 3D Visualizer และ Draftman ในการเคลียรายละเอียดงานเพื่อทำ Perspective และ Drawing

 • แก้ไข Design ตาม Comment ของลูกค้าจากการนำเสนอในแต่ละครั้ง

 • จัดเตรียม รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ รูปภาพวัสดุสำหรับใช้ในการนำเสนอและงานออกแบบ

 • ประสานงานกับ Supplier เพื่อหาวัสดุใหม่ๆและสอบถามข้อมูลวัสดุเพื่อจัดทำ Spec.

 • ประสานงานกับทางผู้รับเหมา เพื่อแจงรายละเอียดแบบหรือเข้าตรวจหน้างานตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ

 • เข้าใจเทคโนโลยีการนำเสนอด้วย VR และ AR สามารถทำ animation ใช้งาน real-time rendering ของงานที่ออกแบบและนำเสนอได้เป็นอย่างดี โดยใช้โปรแกรม Sketch up และ Lumion หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถทำได้

 • สามารถใช้โปรแกรมในงานออกแบบได้อย่างเชี่ยวชาญ เช่น AutoCAD, 3D Max, Sketch up, V-ray (Plugin) : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft office

 • มีรสนิยมดี มีไหวพริบ ทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน รักงาน สนุกกับงาน

 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถจัดการงานที่มอบหมายให้เสร็จในเวลาที่กำหนดได้ และ มีวินัย รับผิดชอบงาน กระตือรือร้น อดทน

 • รักการทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นเพื่อนร่วมทีม และเสนอความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการออกแบบได้ มีประสบการณ์ด้านออกแบบ Residence ระดับ High-End หรืองานสไตล์ Classic, Luxury จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความรู้ความเข้าและเชียวชาญในขั้นตอนการทำงานของสถาปนิกตั้งแต่เริ่มออกแบบจนก่อสร้าง สามารถรับผิดชอบงานเขียนแบบให้ครบจบสมบูรณ์ได้ และเตรียมแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างได้

 • มีประสบการณ์การตรวจหน้างาน และ ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้

เงินเดือน

พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ในสายงานออกแบบสถาปัตยกรรม 7 ปี ขึ้นไป

วัน / เวลา ทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 10.00 - 19.00

สถานที่ทำงาน : ถ.สุรวงศ์ ใกล้ BTS ศาลาแดง (อาจมี WFH ตามสถานการณ์)

INTERMEDIATE

INTERIOR DESIGNER

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางรูปแบบ Mood & Tone design และ presentation สำหรับนำเสนอลูกค้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ

 • สร้าง presentation ในรูปแบบทั้ง animation และ ภาพนิ่ง หากสามารถใช้โปรแกรมที่ทำ real-time rendering และ VR ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ประสานงานกับ Outsources เช่น 3D Visualizer และ Draftman ในการเคลียร์รายละเอียดงานเพื่อทำ Perspective และ Drawing

 • แก้ไข Design ตาม Comment ของลูกค้าจากการนำเสนอในแต่ละครั้ง

 • จัดเตรียม รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ รูปภาพวัสดุสำหรับใช้ในการนำเสนอและงานออกแบบ

 • ประสานงานกับ Supplier เพื่อหาวัสดุใหม่ๆและสอบถามข้อมูลวัสดุเพื่อจัดทำ Spec.

 • จัดทำ Material tray หรือ Material board.

 • ประสานงานกับทางผู้รับเหมา เพื่อแจงรายละเอียดแบบหรือเข้าตรวจหน้างานตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ

 • เข้าใจเทคโนโลยี VR และ AR สามารถทำ animation ใช้งาน real-time rendering ของงานที่ออกแบบและนำเสนอได้เป็นอย่างดี โดยใช้โปรแกรม Sketch up, Enscape, Lumion หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถทำได้

 • สามารถใช้โปรแกรมในงานออกแบบได้อย่างเชี่ยวชาญ เช่น AutoCAD, Sketch up, Enscape : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft office

 • มีรสนิยมดี มีไหวพริบ ทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน รักงาน สนุกกับงาน

 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถจัดการงานที่มอบหมายให้เสร็จในเวลาที่กำหนดได้ และ มีวินัย รับผิดชอบงาน กระตือรือร้น อดทน

 • รักการทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นเพื่อนร่วมทีม และเสนอความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการออกแบบได้

 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบ Residence ระดับ High-End หรืองานสไตล์ Classic, Luxury จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถเขียนแบบก่อสร้าง และเตรียมแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างได้

 • มีความรู้ความเข้าใจในงานสถาปัตยกรรม โครงสร้างและงานระบบเป็นอย่างดี

 • มีความรู้เรื่อง รายละเอียดดีเทล และสามารถนำเสนอเพื่อแก้ปัญหาหน้างานได้

 • สามารถเขียนดีเทลรายละเอียดงานก่อสร้างได้อย่างละเอียดครบถ้วน

เงินเดือน

พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ในสายงานออกแบบสถาปัตยกรรม 4 ปี ขึ้นไป

วัน / เวลา ทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 10.00 - 19.00

สถานที่ทำงาน : ถ.สุรวงศ์ ใกล้ BTS ศาลาแดง (อาจมี WFH ตามสถานการณ์)

ARCHITECT

( CONSTRUCTION )

รายละเอียดงาน

 • ดูแลด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการงานออกแบบโครงการ รวมทั้งควบคุมดูแลงานก่อสร้างสถาปัตย์กรรมโครงการให้เป็นไปตามแบบอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เป็นที่ปรึกษาและผู้ประสานงานหลักในด้านงานออกแบบ งานสถาปัตย์ ฯลฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในองค์กร

 • จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง ได้แก่ แผนงานควบคุมงานก่อสร้าง , แผนงบประมาณ แผนพัฒนาโครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ

 • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบก่อสร้าง

 • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มาตรฐานงานก่อสร้าง และเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาว่าจ้าง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

 • ตรวจสอบเอกสารประมาณการสั่งซื้อวัสดุ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ได้แก่ รายงานความก้าวหน้า ของงานประจำสัปดาห์

 • ร่วมดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม

 • ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกัน และให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ตรง 3 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Design Development)

 • สามารถใช้โปรแกรม BIM ArchiCAD, AutoCAD, Enscape และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี มีความคล่องตัวสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีทักษะการติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่ดี

 • บริหารการจัดการเรื่องเวลา และอดทนในการทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และ สามารถใช้ MS Office และ Google Workspace ได้ โดยเฉพาะ MS Excel และ Google Sheets

 • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก

 • สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ตามโครงการที่ได้รับมอบหมายได้

เงินเดือน

พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ

ประสบการณ์

ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานก่อสร้าง หรือ สถาปัตยกรรม

วัน / เวลา ทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 10.00 - 19.00

สถานที่ทำงาน : ถ.สุรวงศ์ ใกล้ BTS ศาลาแดง (อาจมี WFH ตามสถานการณ์)

VISUALIZER

( UNITY/UNREAL )

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มีประสบการณ์การออกแบบและสร้างผลงานภาพสามมิติด้วย Unity หรือ Unreal

 • ประสานงานกับทีมเพื่อจัดทำผลงานงานออกแบบทางสถาปัตย์ และตกแต่งภายใน ออกมาในรูปแบบงานสามมิติ

 • วางรูปแบบ Mood & Tone design และ presentation สำหรับนำเสนอลูกค้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ

 • ควบคุมและดูแลทีมให้ทำ presentation ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ animation และ สื่อรูปแบบใหม่ๆ

 • ประสานงานกับ Outsources เช่น 3D Visualizer และ Draftman ในการเคลียรายละเอียดงานเพื่อทำ Perspective และ Drawing

 • แก้ไข Design ตาม Comment ของลูกค้าจากการนำเสนอในแต่ละครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เชี่ยวชาญการใช้ Lumion หรือ Enscape

 • มีความรู้ความเข้าใจในงานออกแบบทางด้านสถาปัตย์ และ ตกแต่งภายใน

 • เข้าใจเทคโนโลยีการนำเสนอด้วย VR และ AR สามารถทำ animation ใช้งาน real-time rendering ของงานที่ออกแบบและนำเสนอได้เป็นอย่างดี โดยใช้ Unity หรือ Unreal หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถทำได้

 • สามารถใช้โปรแกรมในงานออกแบบได้อย่างเชี่ยวชาญ เช่น AutoCAD, Sketch up, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft office

 • มีรสนิยมดี มีไหวพริบ ทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน รักงาน สนุกกับงาน

 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถจัดการงานที่มอบหมายให้เสร็จในเวลาที่กำหนดได้ และ มีวินัย รับผิดชอบงาน กระตือรือร้น อดทน

 • รักการทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นเพื่อนร่วมทีม และเสนอความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการออกแบบได้

 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบ Residence ระดับ High-End หรืองานสไตล์ Classic, Luxury จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ในสายงานออกแบบตกแต่งภายใน ทางสถาปัตย์ หรือ ด้านการทำ 3D 5 ปี ขึ้นไป

วัน / เวลา ทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 10.00 - 19.00

สถานที่ทำงาน : ถ.สุรวงศ์ ใกล้ BTS ศาลาแดง (อาจมี WFH ตามสถานการณ์)

VISUALIZER

( LUMION/ENSCAPE )

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มีประสบการณ์การออกแบบและสร้างผลงานภาพสามมิติด้วย Unity หรือ Unreal

 • ประสานงานกับทีมเพื่อจัดทำผลงานงานออกแบบทางสถาปัตย์ และตกแต่งภายใน ออกมาในรูปแบบงานสามมิติ

 • วางรูปแบบ Mood & Tone design และ presentation สำหรับนำเสนอลูกค้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ

 • ควบคุมและดูแลทีมให้ทำ presentation ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ animation และ สื่อรูปแบบใหม่ๆ

 • ประสานงานกับ Outsources เช่น 3D Visualizer และ Draftman ในการเคลียรายละเอียดงานเพื่อทำ Perspective และ Drawing

 • แก้ไข Design ตาม Comment ของลูกค้าจากการนำเสนอในแต่ละครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เชี่ยวชาญการใช้ Lumion หรือ Enscape

 • เข้าใจเทคโนโลยีการนำเสนอด้วย VR และ AR สามารถทำ animation ใช้งาน real-time rendering ของงานที่ออกแบบและนำเสนอได้เป็นอย่างดี โดยใช้โปรแกรม Sketch up และ Lumion หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถทำได้

 • สามารถใช้โปรแกรมในงานออกแบบได้อย่างเชี่ยวชาญ เช่น AutoCAD, Sketch up, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft office

 • มีรสนิยมดี มีไหวพริบ ทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน รักงาน สนุกกับงาน

 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถจัดการงานที่มอบหมายให้เสร็จในเวลาที่กำหนดได้ และ มีวินัย รับผิดชอบงาน กระตือรือร้น อดทน

 • รักการทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นเพื่อนร่วมทีม และเสนอความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการออกแบบได้ มีประสบการณ์ด้านออกแบบ Residence ระดับ High-End หรืองานสไตล์ Classic, Luxury จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ในสายงานออกแบบตกแต่งภายใน หรือสถาปัตย์ 5 ปี ขึ้นไป

วัน / เวลา ทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 10.00 - 19.00

สถานที่ทำงาน : ถ.สุรวงศ์ ใกล้ BTS ศาลาแดง (อาจมี WFH ตามสถานการณ์)

VIDEO

EDITOR

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนทีมงานในการนำเสนอ Concept วิดีโอที่จะลงบนช่องทาง Social Media ของบริษัท

 • ตัดต่อวิดีโอให้ดูน่าสนใจ ที่ตรงตาม Branding ของบริษัท สำหรับลงในช่องทาง Social Media ทั้งหมด

 • ออกแบบ Artwork งานวิดีโอให้เหมาะสมกับสื่อแต่ละประเภท

 • สำรวจและสังเกตงานวีดีโอในท้องตลาด และเทรนด์งานออกแบบบ้านทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีความรู้และเข้าใจสื่อดิจิทัล สามารถออกแบบวีดีโอสำหรับสื่อได้อย่างเหมาะสม เช่น แบนเนอร์, วิดีโอ, Short, Reel, Tiktok, IG story และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการขาย

 • พัฒนา Design สร้างเอกลักษณ์ในงานวีดีโอ รวมถึงสามารถนำ branding ของบริษัทไปอยู่ในงานวีดีโอได้

 • เข้าใจกลยุทธ์การสร้างแบรนด์, จุดขายของบริษัท, โปรโมชั่นและแคมเปญการตลาด, และสามารถตีความแนวทางนั้นมาเป็นงานวีดีโอได้อย่างสร้างสรรค์

 • มีประสบการณ์และทักษะในงานตัดต่อวีดีโอ 3-5 ปีขึ้นไป

 • สามารถใช้ Adobe Premier Pro, After Effect, Davinci Resolve หรือโปรแกรมตัดต่ออื่นๆ ได้

 • หากสามารถใช้ Photoshop และ Illustrator ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ

ประสบการณ์

ประสบการณ์ 3-5 ปีในสายงานกราฟฟิกหรือวีดีโอด้านการตลาด

วัน / เวลา ทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 10.00 - 19.00

สถานที่ทำงาน : ถ.สุรวงศ์ ใกล้ BTS ศาลาแดง (อาจมี WFH ตามสถานการณ์)

BUSINESS

DEVELOPMENT

MAIN RESPONSIBILITIES

 • Develop company's current and new businesses to market by analyzing proposed requirements and development programs and establishing a timeline.

 • Building product strategy including product/service vision, business models, users/audience segments, and goals and initiatives.

 • On-site and Online interview meeting/empathizing customers and Analyze all data.

 • Actively identify where feedback collecting could help improve the team's understanding of customer needs.

 • Obtain a strong knowledge of the solutions being offered and effectively relay its benefits to customers.

 • Aid in validation of new features/ideas.

 • Able to work closely with the solutions consultant, business partners, product team and sales to propose solutions to help customer pain points.

 • Provide product ownership of service, from tracking, analyzing, and reporting of key metrics to ongoing service improvement.

QUALIFICATIONS:

 • Bachelor's Degree or higher that included Computer engineering, Marketing, MBA or a similar field.

 • At least 2 years of direct experience in customer experience, market research, business development, product development, and leadership experience.

 • Experience in running customer interviews, focus groups and on-field research.

 • Excellent problem solving, decision-making, leadership, and ability to prioritize.

 • Self-motivated, proactive, flexible, and willing to contribute to the commitment of team goals.

 • Creative, outside-the-box thinker and strategist.

 • A team player and collaborator.

 • Good command of English.

sachin-khadka-84xJL3twcUk-unsplash.jpg

AVAILABLE POSITIONS

SENIOR
ARCHITECT

ARCHITECT
( CONSTRUCTION )

BUSINESS
DEVELOPMENT

ARCHITECT
DRAWING TECHNICIAN

VISUALIZER
( UNITY/UNREAL )

PLATFORM
DEVELOPER

SENIOR
INTERIOR DESIGNER

VISUALIZER
( LUMION/ENSCAPE )

PROJECT
DEVELOPMENT

INTERMEDIATE
INTERIOR DESIGNER

VIDEO
EDITOR