top of page

BUSINESS

DEVELOPMENT

ความรับผิดชอบหลัก

 • พัฒนาธุรกิจปัจจุบันและธุรกิจใหม่ของบริษัทออกสู่ตลาด โดยใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลที่กำหนดและใช้โปรแกรมในการพัฒนา พร้อมทั้งสร้าง Timeline ตามที่กำหนด

 • การสร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์รวมถึงวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์/บริการ โมเดลธุรกิจ กลุ่มผู้ใช้  และเป้าหมายรวมถึงความคิดริเริ่ม

 • ประชุมนอกสถานที่เเละ Online กับทางลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้มากลับมาวิเคราะห์

 • รวบรวมข้อมูลเเละวิเคราะห์ feedback ลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาทำให้ทีมเข้าใจ เเละความต้องการของลูกค้า

 • รู้จุดเด่นของสินค้า และช่วยออกแบบ Solutions ที่ตอบโจทย์ลูกค้า

 • นำเสนอไอเดียใหม่ๆ ให้กับทีม ได้

 • ทำงานร่วมกับทีม Solution Consultant ทีม Partner ทีม product เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

 • Track Report สร้างรายงานตามตัวชี้วัด และปรับปรุงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
   

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,การตลาด,MBA หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 2 ปี ด้านลูกค้า การวิจัยตลาด,การพัฒนาธุรกิจ,การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีความเป็นผู้นำ

 • มีประสบการณ์ในการพูดคุยกับลูกค้า การพูดคุยแบบกลุ่ม และการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล

 • การแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม การตัดสินใจ ความเป็นผู้นำ และความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญเป็นอย่างดี

 • มีแรงจูงใจการทำงาน กระตือรือร้น สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้ และการมีส่วนร่วมในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

 • มีความคิดสร้างสรรค์, มีความคิดนอกกรอบ เเละเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์

 • การทำงานเป็นทีมและการให้ความร่วมมือ

 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

sachin-khadka-84xJL3twcUk-unsplash.jpg
bottom of page