top of page

ARCHITECT

CONSTRUCTION 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการงานออกแบบโครงการ รวมทั้งควบคุมดูแลงานก่อสร้างสถาปัตย์กรรมให้เป็นไปตามแบบอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เป็นที่ปรึกษาและผู้ประสานงานหลักในด้านงานออกแบบ งานสถาปัตย์ ฯลฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในองค์กร

 • จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง ได้แก่ แผนงานควบคุมงานก่อสร้าง, แผนงบประมาณ, แผนพัฒนาโครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง

 • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มาตรฐานงานก่อสร้าง และเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาว่าจ้าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

 • ตรวจสอบเอกสารประมาณการสั่งซื้อวัสดุ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ได้แก่ รายงานความก้าวหน้า, ของงานประจำสัปดาห์ เป็นต้น

 • ร่วมดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปอย่างความเหมาะสม

 • ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกัน และให้คำแนะนำกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้การทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ตรง 3 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Design Development)

 • สามารถใช้โปรแกรม BIM ArchiCAD, AutoCAD, Enscape และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี มีความคล่องตัวสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีทักษะการติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่ดี

 • บริหารการจัดการเรื่องเวลา และอดทนในการทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และ สามารถใช้ MS Office และ Google Workspace ได้ โดยเฉพาะ MS Excel และ Google Sheets

 • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก

 • สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ตามโครงการที่ได้รับมอบหมายได้

ประสบการณ์

ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานก่อสร้าง หรือ สถาปัตยกรรม

วัน / เวลา ทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 10.00 - 19.00

สถานที่ทำงาน : อาคารคอรัล ไลฟ์ ซอยสุขุมวิท 39 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ 

sachin-khadka-84xJL3twcUk-unsplash.jpg
bottom of page